Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2004

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

07.04.2004 toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

I. 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2003. a. raamatupidamise aastaaruandega ja tegevusaruandega (“Majandusaasta aruanne”), audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga, otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2003. a. Majandusaasta aruanne.

II. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:

(i) kinnitada 2003. a. majandusaasta puhaskasum 184 472 685 (ükssada kaheksakümmend neli miljonit nelisada seitsekümmend kaks tuhat kuussada kaheksakümmend viis) Eesti krooni (EUR 11 789 923);

(ii) maksta 2003. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 37 170 000 (kolmkümmend seitse miljonit ükssada seitsekümmend tuhat) Eesti krooni (EUR 2 375 590), mis on 4 krooni ja 20 senti (EUR 0,27) ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 22. aprilli 2004. a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. aprillil 2004. a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

III. 2004.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2004.a. majandusaastaks audiitorfirma “Audit EA” ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.


AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

AS Merko Ehitus juhatus kutsub AS-i Merko Ehitus, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kolmapäeval, 7.aprillil 2004.a. kell 16.00, Tallinnas, Narva mnt. 7c, hotelli Central “Stuudio I” konverentsisaalis.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus 2003. a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine;
Aktsionäridele tehakse ettepanek:

(i) kinnitada 2003. a. majandusaasta puhaskasum 184 472 685 Eesti krooni (EUR 11 789 923);

(ii) maksta 2003. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 37 170 000 Eesti krooni (EUR 2 375 590), mis on 4 krooni ja 20 senti (EUR 0,27) ühe aktsia kohta;

õigus dividendidele on 22. aprilli 2004. a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. aprillil 2004. a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2004.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine.
Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2004. a. majandusaastaks vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast “Audit EA” ning tasuda talle vastavalt Audit EA poolt kehtestatud hinnakirjale.

Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 07.04.2004.a. kl. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07.aprillil 2004.a. kell 15.30.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 18.03.2004.a. Tallinna Väärtpaberibörsi (www.hex.ee) ja Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, AS-i Merko Ehitus asukohas.

Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta telefonil 6 805 105.