Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Üldkoosolek 2006

ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

19.05.2006.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

I. 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2005.a. raamatupidamise aastaaruandega, tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga (“Majandusaasta aruanne”), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2005.a. Majandusaasta aruanne.

II. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:
(i) kinnitada 2005.a. majandusaasta puhaskasum 438 637 484 Eesti krooni (28 034 045 eurot);
(ii) maksta 2005.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 88 500 000 Eesti krooni (5 656 181 eurot), mis on 5 krooni (0,3196 eurot) ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 05. juunil 2006.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 8. juunil 2006.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) suurendada kohustuslikku reservkapitali 8 850 000 Eesti krooni (565 618 euro) võrra;
(iv) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

III. 2006.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2006.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.

IV. Nõukogu liikmete valimine ja nende tasustamise otsustamine.

Otsustati valida AS Merko Ehitus uus nõukogu järgmises koosseisus: Toomas Annus, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ning maksta nõukogu liikmetele tasu ning sõlmida nõukogu liikmetega vastavad teenistuslepingud alljärgnevatel uutel tingimustel:

1) Tasu:
Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu alljärgnevalt:
– Nõukogu esimees – 50 000 krooni
– Nõukogu liige – 45 000 krooni

2) Lisatasud:
Nõukogu liikmetel on õigus saada alljärgnevaid lisatasusid:
– Nõukogu esimees – 0,22% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
– Nõukogu liige – 0,2% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa

Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitud lisatasust.

Kõik muud teenistuslepingu tingimused jäävad 2003.a. üldkoosolekul kinnitatud kujule.


AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU EDASILÜKKUMINE

AS Merko Ehitus juhatus teatab, et esmaspäevaks, 24. aprilliks kavandatud AS Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek lükkub edasi. Uus aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise aeg on 19.05.2006 kell 15.00 Tallinnas, Narva mnt. 7c, hotelli Central „Stuudio II+III” konverentsisaalis. Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 09.05.2006.a. kl. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. mail 2006.a. kell 14.30.

Koosoleku toimumisaja edasilükkumine on tingitud koosoleku planeerimise käigus tekkinud väärtõlgendusest kokkukutsumise protseduurireeglite järgimisel. Vastavalt äriseadustiku § 294 lõikele 5 tuleb koosoleku kokkukutsumise teates iga päevakorrapunkti kohta esitada nõukogu ettepanek. AS Merko Ehitus nõukogu edastas aktsionäridele üldkoosoleku päevakorra ning nõukogu ettepanekud päevakorra punktide osas läbi börsisüsteemi 30.03.2006. Eesti Päevalehes 31.03.2006 ilmunud koosoleku teates oli märgitud nõukogu poolt määratud koosoleku päevakord ilma lisaselgituseta, et nõukogu pooldab päevakorrapunktide poolt hääletamist.

AS Merko Ehitus juhatus ning nõukogu vabandavad aktsionäride ees tekitatud ebameeldivuste pärast.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Merko Ehitus 2005.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine;
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2005.a. majandusaasta puhaskasum 438 637 484 Eesti krooni (28 034 045 eurot);
(ii) maksta 2005.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 88 500 000 Eesti krooni (5 656 181 eurot), mis on 5 krooni (0,3196 eurot) ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 05. juunil 2006.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 8. juunil 2006.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) suurendada kohustuslikku reservkapitali 8 850 000 Eesti krooni (565 618 euro) võrra;
(iv) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2006.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine;
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2006.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikmete valimine ja nende tasustamise otsustamine.
Nõukogu ettepanek on valida AS Merko Ehitus uus nõukogu järgmises koosseisus: Toomas Annus, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ning maksta nõukogu liikmetele tasu ning sõlmida nõukogu liikmetega vastavad teenistuslepingud alljärgnevatel uutel tingimustel:

1) Tasu:
Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu alljärgnevalt:
– Nõukogu esimees – 50 000 krooni
– Nõukogu liige – 45 000 krooni

2) Lisatasud:
Nõukogu liikmetel on õigus saada alljärgnevaid lisatasusid:
– Nõukogu esimees – 0,22% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
– Nõukogu liige – 0,2% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa

Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitud lisatasust.

Kõik muud teenistuslepingu tingimused jäävad 2003.a. üldkoosolekul kinnitatud kujule.

Täiendavad andmed Jaan Mäe kohta:
Jaan Mäe on lõpetanud 1991.a. Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala ning töötab alates 1997.a. AS-is Merko Ehitus:
1997-1999 AS Merko Ehitus, objektijuht;
1999-2001 AS Merko Ehitus, projektijuht;
2001-2004 AS Merko Ehitus, elamuehitusdivisjoni direktor;
2004-2006 AS Merko Ehitus, juhatuse liige.
Jaan Mäe on AS-i Merko Ehitus juhatuse liige ja mitmete AS-i Merko Ehitus tütarettevõtete juhtorganite liige.
Jaan Mäe ei oma AS-i Merko Ehitus aktsiaid.

Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.

Majandusaasta aruandega saab tutvuda Tallinna Börsi (www.ee.omxgroup.com) ja Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, ASi Merko Ehitus asukohas.

Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta telefonil 6 805 105 või e-maili aadressil merko[A]merko.ee.