Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.

Toomas Annus

TOOMAS ANNUS

Nõukogu esimees

Teet Roopalu

TEET ROOPALU

Nõukogu liige

Indrek Neivelt

INDREK NEIVELT

Nõukogu liige

Vastavalt AS Merko Ehitus põhikirjale koosneb nõukogu 3-5 liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. AS Merko Ehitus nõukogu on kolmeliikmeline, kellest vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tava nõuetele on üks liige, Indrek Neivelt, sõltumatu.

Nõukogu liikmete tasud kinnitab aktsionäride üldkoosolek.