Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ärieetika koodeks

ÄRIEETIKA KOODEKSI KOKKUVÕTE

Merko ärieetika koodeksi terviktekst

Huvide konflikt

Merko töötajad, juhid ja juhatuse liikmed peaksid vältima selliseid olukordi, mis võivad põhjustada konflikti nende enda isiklike ja/või rahaliste huvide ning Merko huvide vahel. Konfidentsiaalset teavet omavatel isikutel tuleb järgida Merko suuniseid.

Konfidentsiaalsuskohustus

Ettevõtte ärisaladuste ja muu kaitstud teabe suhtes Merko, ettevõtte tegevuse, tehnoloogia, patentide, finantsolukorra, töötajate, klientide, tarnijate või partnerite kohta kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Siseringitehingud

Börsiettevõttena on Merko kohustatud järgima NASDAQ Tallinn (Tallina börsi ) eeskirju hinnatundliku teabe kohta.

Merkos on kehtestatud kohustuslikud eeskirjad seoses siseringitehingutega.

Altkäemaks ja korruptsioon

Merko Töötajad ei paku ega võta kunagi vastu raha või tasu, mida saaks mis tahes moel seostada äriotsuste mõjutamise kavatsusega või võimalusega selliseid otsuseid mõjutada; välja arvatud tavapärane võõrustamine (käsitletud eraldi punktina).

Võõrustamine ja kingitused

Ärisuhete raames on võõrustamise ja kingituste eesmärk luua head tahet ja tugevaid töösuhteid, mitte see, et kliendid või tarnijad eelistaksid meid alusetult. Ükski Merko töötaja, juht või juhatuse liige või nendega koos elav lähedane pereliige ei tohi kunagi pakkuda, anda ega vastu võtta ühtegi kingitust või võõrustamist, välja arvatud juhul, kui see:

  • on tagamõtteta;
  • ei ole rahaline kingitus;
  • on kooskõlas tavapärase äritavaga;
  • ei ole suure väärtusega;
  • ei ole tõlgendatav altkäemaksu või pistisena;
  • antakse või võetakse vastu vastuteenet eeldamata;
  • ei ole mõeldud ametiseisundi kuritarvitamisele või ebaseadusliku teo toimepanekule ahvatlemiseks või eesmärgiga saada või säilitada äritehinguid või ärilist eelist;
  • ei ole vastuolus kehtivate õigusnormidega.
Konkurentsieeskirjad

Merko toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. Merko äritegevus, töötajad, juhid või juhatuse liikmed ei riku ühelgi juhul ühtegi konkurentsieeskirja. Näiteks on konkurentsi käsitlevate õigusaktidega vastuolus ebaseaduslikud hinnakokkulepped, ebaseaduslik turu jagamine või muud tegevused, mis takistavad, piiravad või moonutavad konkurentsi.

Võrdne kohtlemine

Iga Merko töötajat, juhti või juhatuse liiget koheldakse tööl võrdselt olenemata tema soost, vanusest või etnilisest päritolust. Võrdsest kohtlemisest lähtutakse ka klientide, alltöövõtjate, teenuseosutajate ja teiste koostööpartnerite valikul, neile kehtestatud tingimustes ja muudes suhetes nendega.

Merko kontserni vara kaitsmine ja nõuetekohane kasutamine

Töötajad, juhid ja juhatuse liikmed peavad tegema kõik selleks, et kaitsta Merko vara ja tagada selle tõhus kasutamine. Vargused, hooletus ja raiskamine avaldavad otsest mõju Merko kasumlikkusele.