Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Eetilised äritavad – old

ETTEVÕTE EI TOLEREERI KORRUPTSIOONI

AS Merko Ehitus, tema tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi „Merko“) ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis. Meie kohustus teha äri ausalt tähendab hoidumist korruptsiooni igasugustest vormidest, sh altkäemaksust, ja korruptsioonivastaste seaduste järgimist igas riigis, kus tegutseme. Merko on võtnud endale kohustuse ajada äri ja tegutseda nii, et ta ei oleks seotud ühegi korruptsioonivormiga ega aitaks sellele kaasa.

EETILISTE SUUNISTE KOKKUVÕTE

Eetiline äritegevus on meie edu pant. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi ja võrdset kohtlemist.

Igas riigis ja terves organisatsioonis juhindume oma tegevuses eetilistest põhimõtetest. Nõuame, et meie töötajad tunneksid neid põhimõtteid ja suuniseid ning järgiksid neid oma igapäevatöös.

Ärieetika koodeks hõlmab muu hulgas ka meie suuniseid järgmistes küsimustes:

Võimalikke rikkumisi uuritakse viivitamatult

Kui töötaja märkab mis tahes rikkumist, peab ta sellest kõigepealt teatama oma otsesele ülemusele või asjaomase ettevõtte juhatuse liikmele, kes on kohustatud rikkumisest teavitama Merko auditikomiteed.

Iga võimalikku rikkumist uuritakse põhjalikult ja viivitamatult ning vajadusel rakendatakse kohaseid meetmeid.