Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Sillamäe torustike ja puurkaevude projekteerimis- ja ehitustööd II etappSillamäe, Ida-Virumaa

Sillamäe linna torustike ja puurkaevude projekteerimis- ja ehitustööde projekt tagab elanikele nõuetekohase joogivee kättesaadavuse. Tööde teise etapi raames projekteeris, rekonstrueeris ja ehitas AS Merko Infra 11 km vee- ning ligi 12 km kanalisatsioonitorustikke, lisaks rekonstrueeriti kaks pumplat ning täiendati üht veetöötlusjaama. Teise etapi raames projekteeriti, rekonstrueeriti ja ehitati kokku 11,4 km veetorustikke, 10,3 km isevoolset kanalisatsiooni torustikku ning 1,4 km survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks rekonstrueeriti kaks puurkaev-pumplat ja täiendati üht veetöötlusjaama. Vee kvaliteedi tõstmise eesmärgil paigaldati kesk- ja mikropumplasse ning puurkaevpumplasse nr 8 ultraviolett (UV) seadmed. Vee desinfitseerimine ultraviolettkiirguse abil seisneb vajaliku UV kiirgus doosi emiteerimises töödeldavas vees esinevatele mikroorganismidele.
Merko teostas aastatel 2010-2012 ka Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise esimese etapi tööd, mille raames rajati 11 km vee- ning 15 km kanalisatsioonitorustikke, samuti  11 puurkaev-pumplat, kaks reoveepumplat, kaks II astme pumplat ja üks veetöötlusjaam.

Tellija:
AS Sillamäe Veevärk
Projekti nimi:
Sillamäe torustike ja puurkaevude projekteerimis- ja ehitustööd II etapp
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Sillamäe, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
Veetorusid 11 km; kanalisatsioonitorusid 12 km; kaks puurkaevpumplat

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras