Teavitamine

Ebaeetilisest käitumisest või selle kahtlusest teavitamine on vajalik, et ennetada kahju ettevõttele ning vältida inimeste ebaeetilise käitumise jätkamist. Palume teil teada anda, kui olete tundnud, et teile avaldatakse tööülesannete täitmisel survet, et teeksite midagi, mis ei ole kooskõlas teie enda veendumuste, eetiliste äritavade ning Merko ärieetika koodeksiga. Lisaks tuleb teada anda juhtumitest, kui teate või kahtlustate, et Merko töötaja või koostööpartner on käitunud seaduste, eetiliste äritavade või Merko ärieetika koodeksi vastaselt. 

Vihjete analüüsimise protsess

 • INFO ALLIKAS
  Infot eetikavastase käitumise kahtluse või kindla fakti kohta võib olla ettevõtte töötajal, koostööpartneril, aktsionäril, investoril või teistel.
 • INFO EDASTUS
  Infot omav inimene edastab selle valitud kanali kaudu (e-kiri, vihjetelefon, kodulehe vihjeankeet). Kõik kanalid tagavad konfidentsiaalsuse ja soovi korral anonüümsuse. Võimalik on pöörduda ka otse Merko juhtide või auditikomitee poole.
 • INFO ANALÜÜS
  Mis tahes kanali kaudu edastatud info laekub Merko sõltumatule lepingulisele koostööpartnerile Ernst & Young, kes omakorda analüüsib ja koordineerib saadud info edastamist.
 • INFO MERKOLE
  Ernst & Young edastab Merkole asjakohaste ja uurimist vajavate vihjete sisukokkuvõtted ilma igasuguste viideteta infoallikale. Info edastatakse vastavalt võimaliku juhtumi tasemele kas Eesti, Läti või Leedu tütarettevõtte juhile ja juristile, AS Merko Ehitus juhtkonnale või otse AS Merko Ehitus auditikomiteele.
 • OTSUS EDASISE TEGEVUSE KOHTA
  Iga juhtumit käsitletakse üksikult, Merko teostab vihje analüüsi ning võtab ette vajalikud täiendavad meetmed. Kui vihje tegija on andnud oma kontaktandmed ja nõusoleku küsida temalt uurimise käigus täiendavat infot, võib Merko Ernst & Youngi vahendusel esitada talle täiendavaid küsimusi.