Teabe avalikustamise põhimõtted

Teabe avalikustamise põhimõtted

Börsiettevõtte teabe avaldamist reguleerivad Tallinna börsi „Nõuded emitentidele“, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 596/2014 (nn turukuritarvituse määrus, Market Abuse Regulation, MAR) ning väärtpaberituru seadus. Ülevaate börsiettevõtte avalikule kommunikatsioonile kehtivate peamiste nõuete rakendamisest Merko Ehitus kontsernis annab ettevõttesisene dokument „Teabe avalikustamise kord“, kus on teemade kaupa välja toodud ka meie poolt avalikustamisele kuuluv teave.

Avalikustame ettevõtte tegevust puudutava olulise ehk aktsiahinnale mõju avaldada võiva teabe  koheselt, kui meil on tekkinud piisav kindlus selle õigsuses ning selles, et teabe avaldamine ei kahjusta meie ega meie partnerite huve. Teabe avaldame börsisüsteemi kaudu eesti ja inglise keeles ning samaaegselt kontserni kodulehel. Lisaks börsisüsteemile jagame ettevõtte kohta käivat teavet muudes kanalites, sh meedias, sotsiaalmeedias, ettevõtte kodulehel.

Börsiettevõttena järgime börsi reeglistikku ka oma klientide, partnerite, meedia ja teiste sihtgruppidega suhtlemisel – see tähendab eeskätt piiranguid olulise informatsiooni jagamisel, mida me ei ole veel börsisüsteemi vahendusel avalikustatud. Meediapäringutele vastame esimesel võimalusel, aga mitte enne, kui meil on tekkinud piisav kindlus teabe õigsuses ning selles, et teabe avaldamine ei kahjusta meie ega meie partnerite huve. Toetume oma kommunikatsioonis ajakirjanduseetika põhimõtetele, mis näevad muu hulgas ette kõigile osapooltele sõna andmist.Meediapäringute korral palume vastavalt teemale võtta ühendust kas kontserni kommunikatsioonijuhi või konkreetse tütarettevõtte kommunikatsioonijuhiga. 

Kui börsi reglemendi mõttes oluline teave on saanud avalikkusele teatavaks muu(de) kanali(te) kaudu, avaldame koheselt sama info ka börsiteatena. Reeglina ei kommenteeri me kuulujutte, analüütikute hinnanguid või meedias ilmunud infot. Kui need aga võivad mõjutada ASi Merko Ehitus aktsiahinda, siis avalikustame börsiteate kuulujuttude ümberlükkamiseks või sisult vale informatsiooni parandamiseks.