Auditikomitee

AS Merko Ehitus nõukogu on moodustanud enda tööorganina auditikomitee, kelle ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalvega seotud küsimustes. Komitee teostab kogu kontserni (sh tütarettevõtted) järelevalvet: raamatupidamise korraldamise, finantseelarve ja –aruannete koostamise ja kinnitamise, finantsriskide juhtimise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise ja tegevuse seaduslikkuse osas.

2017. aasta 1. novembrist on kolmeliikmelise auditikomitee esimees Teet Roopalu ning liikmed Indrek Neivelt ja Viktor Mõisja. Komitee liige on määratud ametisse määramata ajaks, kuid nõukogu otsusel võib komitee liikme igal ajal tagasi kutsuda.

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers
Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn, Eesti
Tel: +372 614 1800
www.pwc.ee