Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Merko Ehitus igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd.

Vähemalt kord kuus toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske.Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks. Juhatus koostab nõukogule aruandeid ka koosolekute väliselt, kui seda peab vajalikuks nõukogu või nõukogu esimees.


Andres Trink
Juhatuse esimees

Ametisse määramise aeg: 1. jaanuar 2012
Volituse kehtivus: 1. jaanuar 2024
Teenistuskäik   
2012 – … AS Merko Ehitus, juhatuse esimees
2012 – … AS Merko Ehitus Eesti, SIA Merks, UAB Merko Statyba ja UAB Merko Bustas, nõukogu esimees
Töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel era- ja avalikus sektoris, enne tööleasumist Merko Ehituses tegutses 15 aastat finantssektoris, sealhulgas Hansapanga (Swedbank) Balti panganduse juhatuse liikmena.
2016 – … Swedbank Investeerimisfondid AS, nõukogu liige
Haridus
Tallinna Tehnikaülikool automatiseeritud juhtimissüsteemide eriala (summa cum laude).
Estonian Business School, rahvusvaheline ärijuhtimine.              
Lõpetanud INSEADi ülikoolis Prantsusmaal tippjuhtide arenguprogrammi.
Kontrollitavate aktsiate arv: 1100


Tõnu Toomik
Juhatuse liige

Ametisse määramise aeg: 6. juuni 2013
Volituse kehtivus: 1. juuni 2022
Teenistuskäik   
2014 – … AS Kapitel (E.L.L. Kinnisvara AS kuni november 2017), nõukogu liige
2013 – … AS Merko Ehitus, juhatuse liige
2011 – 2013 AS Merko Ehitus, nõukogu liige
2009 – 2014 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
2008 – 2011 AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
1999 – 2009 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu liige
1997 – 1999 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
1997 – 2008 AS Merko Ehitus, juhatuse esimees
2009 – … AS Riverito, juhatuse liige
1993 – 1996 AS EKE Merko Eesti piirkonna direktor
1993 AS EKE Merko projektijuht
Kuulub kontserni tütarettevõtete nõukogudesse.
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool tööstus- ja tsiviilehitus
Kontrollitavate aktsiate arv: –

Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus on kaheliikmeline: Andres Trink (juhatuse esimees) ja Tõnu Toomik (juhatuse liige). Juhatuse esimehe Andres Trinki ülesanneteks on muuhulgas täita ASi Merko Ehitus tegevjuhi igapäevaseid kohustusi, juhtides ja esindades ettevõtet, tagades vastavuse põhikirjale, seadustele, korraldades juhatuse ja olulisemate tütarettevõtete nõukogude tööd, koordineerides strateegiate väljatöötamist ja tagades nende rakendamist, vastutades äriarenduse ja finantside eest. Tõnu Toomiku vastutusalaks on kinnistute portfelli juhtimise ja ehitusvaldkonna arendustegevuse koordineerimine üle kontserni ettevõtete.

Juhatuse liikmete tasustamise korra ning põhimõtted kinnitab nõukogu. Juhatuse liikmed on sõlminud ettevõttega kolmeaastased teenistuslepingud. Juhatuse liikme tasu makstakse juhatuse liikme kohustuste täitmise eest. Juhatuse premeerimisel lähtutakse kontserni ja juhatuse poolt täidetud konkreetse majandusaasta eesmärkidest. Juhatuse liikmetele makstakse preemiat kord aastas vastavalt eelmise majandusaasta eesmärkide täitmisele.
Juhatuse liikmetele arvestatud brutotasud 2020. majandusaastal olid 639 tuhat eurot (2019. majandusaastal: 606 tuhat eurot).

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu peamiseks ülesandeks on kontserni olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste kinnitamine ning kontserni juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu juhindub oma tegevuses ettevõtte põhikirjast, üldkoosoleku suunistest ja seadusandlusest.


Toomas Annus
Nõukogu esimees

Teenistuskäik   
2014 – … AS Kapitel (E.L.L. Kinnisvara AS kuni november 2017), nõukogu esimees
2011 – … AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
2009 – 2014 E.L.L. Kinnisvara AS, juhatuse liige
2008 – … Järvevana OÜ, juhatuse esimees
1999 – 2009 E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees
1997 – 2008 AS Merko Ehitus, nõukogu esimees
1996 – … AS Riverito, juhatuse esimees
1991 – 1996 AS EKE Merko, juhatuse esimees
1989 – 1991 EKE MRK, ettevõtte juhataja
Haridus
Tallinna Tehnikaülikool tööstus- ja tsiviilehitus
Tallinna Ehitus ja Mehhaanika Tehnikum tööstus- ja tsiviilehitus
Kontrollitavate aktsiate arv: 12 742 686 (AS Riverito)
Toomas Annus omab ASis Riverito isiklikult ja valdusfirmade kaudu enamikku aktsiatega esindatud häältest (176 351 aktsiat kokku 250 540 aktsiast). Sellega loetakse Toomas Annusele kuuluvaks ASile Riverito kuuluvad hääled ASis Merko Ehitus (12 742 686 aktsiat).


Teet Roopalu
Nõukogu liige

Teenistuskäik   
2004 – … AS Merko Ehitus, nõukogu liige
2010 – … AS Riverito, juhatuse liige
2015 – … Järvevana OÜ, juhatuse liige
2003 – … AS Kapitel (E.L.L. Kinnisvara AS kuni november 2017), nõukogu liige
2002 – 2004 AS Merko Ehitus, juhatuse nõunik
Töötanud erinevates ehitusettevõtetes, sh finantsdirektorina; juhtinud ökonoomikaalast tegevust EKE süsteemis peaökonomistina; töötanud ka pangadirektorina ning projekteerimises.
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala
Kontrollitavate aktsiate arv: –


Indrek Neivelt
Nõukogu liige

Teenistuskäik   
2008 – … AS Merko Ehitus, nõukogu liige
2016 – … OÜ Poco Holding, juhatuse liige
2015 – … AS Pocopay, juhatuse liige
2005 – 2014 Bank Saint Petersburg, nõukogu esimees
1999 – 2005 Hansapank, grupi peadirektor, juhatuse esimees
1991 – 1999 Hansapank, erinevad ametikohad
Kuulub erinevate ettevõtete nõukogudesse
Haridus
Tallinna Tehnikaülikool ehituse ökonoomika ja juhtimise eriala         
Stockholmi Ülikooli panganduse ja finantsid eriala magistrikraad
Kontrollitavate aktsiate arv: 31 635 (Trust IN OÜ)

Nõukogu liikmete tasud kinnitab aktsionäride üldkoosolek. Kehtiva nõukogu liikmete tasustamise korra kinnitas 2008. aasta 31. oktoobril toimunud aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmete tasusid makstakse igakuiselt ning arvestatud tasust arvatakse maha seadusega ettenähtud maksud. Teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel nõukogu liikmele lahkumishüvitist ei maksta.

2020. ja 2019. majandusaastal maksti nõukogu liikmetele tasusid (eurodes) järgmiselt:

Nimi20202019
Teet Roopalu 38 347 38 347
Indrek Neivelt 38 347 38 347